TERUGKEER MET EEN BEPERKT PUBLIEK IN HET STADION


RETOUR AU STADE AVEC PUBLIC RESTREINT

Standard de Liège is verheugd om de gedeeltelijke heropening van het stadion van Sclessin aan te kondigen voor zijn trouwe abonnees. Na overleg met de stad Luik, de afdeling infectieziekten van het “CHU de Liège” en de minister van Sport mogen we een beperkt aantal supporters ontvangen om onze spelers naar de overwinning te stuwen.In samenspraak met la Famille des Rouches werd er een procedure opgesteld voor een terugkeer van een beperkt publiek in het stadion./!\ Ook de leden van een supportersclub moeten deze procedure volgen zonder via hun supportersclub te passeren.Reservatieprocedure :Gezien de onzekerheid van de crisis zal de reservatieprocedure van match tot match verlopen.Praktisch gezien zal elke abonnee van het seizoen 2020-2021 (als hij nu lid is van een supportersclub of niet) tijdens een voorrangsperiode een plaats kunnen reserveren voor de match tegen KV Kortrijk (DI 20/09 om 16u).Deze voorrangsperiode zal plaatsvinden van dinsdag 15/09 om 20u tot en met donderdag 17/09 om 20u. Als de abonnee geen plaats kon reserveren in zijn vak of in een ander vak van dezelfde groep (zie hieronder) zal hij de mogelijkheid krijgen om de beschikbare zitjes in een ander vak te reserveren.Wat betreft de volgende wedstrijden zal er eerst en vooral gekeken worden naar de evolutie van de crisis. De club kan niet garanderen dat er dan nog een (gedeeltelijke) opening van het stadion zal zijn. Als dit wel het geval is, zullen de abonnees die de match tegen KV Kortrijk niet bijgewoond hebben eerst kunnen genieten van een voorrangsperiode. De fans die tegen KV Kortrijk geweest zijn, zullen de mogelijkheid hebben om naar de volgende matchen te komen als er nog tickets overblijven na de voorrangsperiode.Het online ticketingsysteem op onze website zal dienen als registratieplatform voor de wedstrijd :

 1. Ga naar het ticketing portal : http://standard.tickethour.be
 2. Log in
 3. Selecteer de wedstrijd
 4. U zal het stadionplan te zien krijgen.
 5. U zal de mogelijkheid hebben om maximaal 5 plaatsen te reserveren (legale maximum van een sociale bubbel) in uw vak of in een ander vak van dezelfde groep. Als een vak volzet is, zal het niet meer mogelijk zijn om een plaats te reserveren in dat vak. De andere vakken van dezelfde groep waar er wel nog plaatsen zijn, blijven toegankelijk.

Voorbeeld : Arnaud, abonnee in B2, heeft de mogelijkheid om een plaats te reserveren in B2. Als vak B2 volzet is, zal Arnaud een plaats kunnen reserveren in een ander vak van groep B, in dit geval: de vakken Q1, R1, S1 of C2.

 • Van zodra het vak geselecteerd is, zal de abonnee de mogelijkheid krijgen om maximaal 5 plaatsen te reserveren a.d.h.v. zijn abonnementsnummer (« Cus : 123456789 » op de voorzijde van uw abonnement) en dat van de 4 andere personen die ook abonnee moeten zijn in een vak van dezelfde groep.
 • De abonnee kiest het vak, maar zal uiteindelijk niet op de plaats zitten die staat aangegeven op zijn abonnement. Afhankelijk van de grootte van de bubbels en de afstand die wordt toegestaan tussen de bubbels, zal het systeem automatisch plaatsen toewijzen.
 • De reservatie gebeurt per sociale bubbel. Als de abonnees uit dezelfde bubbel het proces individueel uitvoeren, zal het systeem dit opvatten als aparte bubbels en de abonnees niet naast elkaar kunnen plaatsen.

Voorbeeld : Als Axel en Marouane individueel reserveren, zal het systeem dit opnemen als 2 aparte bubbels van 1 persoon en het zitje tussen hen niet toewijzen. Axel moet dus de reservatie maken voor hem én Marouane (door de 2 ID-nummers in te geven) zodanig dat het systeem begrijpt dat ze tot dezelfde bubbel behoren.

 • De fans die meerdere abonnementen op hun naam hebben (firma’s), moeten het volgende doen : het cijfer 1 toevoegen na de 9 “Cus”-cijfers voor de eerste gekozen plaats, het cijfer 2 toevoegen voor de tweede plaats.

Voorbeeld : 1234567891 voor de eerste plaats, 1234567892 voor de tweede plaats …

 • Van zodra de reservatie afgerond is, zal u een bevestigingsmail ontvangen met uw tickets die u zal moeten afprinten om het stadion binnen te kunnen de dag van de wedstrijd.

Enkele dagen voor uw komst naar het stadion zal u een tweede e-mail ontvangen waarin alle gezondheidsregels en de praktische modaliteiten m.b.t. de toegankelijkheid in en rond het stadion verder uitgelegd worden.Er zullen bijkomende ingangen zijn en specifieke looprichtingen zullen aangegeven worden om jullie in alle veiligheid te kunnen ontvangen. Gelieve alle informatie uit de mail grondig door te nemen vooraleer u naar het stadion afzakt.De bars zullen gesloten blijven, maar er zal wel een service voorzien worden in de tribunes zodanig dat u toch uw dorst kan lessen dankzij het Cashless betalingssysteem.Het Cashless systeem blijft dus geldig. Vergeet zeker niet om uw Gold Card te herladen via de app of de site vooraleer u naar Sclessin afzakt, want door de gezondheidsmaatregelen kunnen we de fysieke laadpunten niet openen.De parkeerhouders zullen toegang hebben tot hun parking.Aan de abonnees die recent zijn teruggekeerd uit een rode zone (zoals opgelegd door het Ministerie van Buitenlandse zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl) wordt er gevraagd om in geen geval naar het stadion te komen en de regels van de overheid nauwgezet op te volgen in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19. Ook abonnees die in een Belgische stad of regio wonen die als een rode zone wordt beschouwd door de overheid, zullen geen toegang krijgen tot het stadion.Vanwege de onzekerheid over de duur van de gezondheidscrisis, zullen de compensaties voor de wedstrijden waarvoor Standard niet de kans kon geven om aanwezig te zijn, worden bepaald wanneer de situatie weer normaal is. Van zodra we een duidelijk beeld hebben van het aantal wedstrijden die door deze crisis getroffen werden, zullen de gesprekken met la Famille des Rouches van start gaan.Ondanks de uitzonderlijke situatie die we allemaal ondergaan, zijn we blij om jullie opnieuw te mogen ontvangen in de Hel van Sclessin. Laten we meer dan ooit solidair zijn. De club heeft jullie nodig!——————————————————————–Le Standard de Liège est heureux de vous annoncer la réouverture partielle du stade de Sclessin pour ses fidèles abonnés. En accord avec la Ville de Liège, le service des maladies infectieuses du CHU de Liège et la ministre des Sports, un nombre limité de supporters pourra être accueilli dans le stade afin de pousser nos joueurs vers la victoire.En concertation avec la Famille des Rouches, une procédure d’un retour au stade pour un public restreint a pu être organisée./!\ Les membres d’un club de supporters doivent également suivre cette procédure sans passer par leur club.Procédure de réservation :Dû à l’incertitude de la crise, la procédure de réservation se fera match par match.Pratiquement, chaque abonné de la saison 2020-2021 (qu’il soit membre d’un club de supporters ou non) bénéficie d’une période de priorité afin de réserver des places pour le match contre le KV Kortrijk (DI 20/09 à 16h).Cette période de priorité aura lieu du mardi 15/09 à 20h au jeudi 17/09 à 20h. Passé cette date et s’il reste des places, l’abonné qui n’a pas pu réserver ses places dans son bloc ou dans tout autre bloc du même groupe (voir ci-dessous) aura la possibilité de réserver des sièges disponibles dans un autre bloc du stade.Pour les prochaines rencontres, en fonction de l’évolution de la crise et sans que le club ne puisse garantir une ouverture même partielle du stade pour celles-ci, les abonnés n’ayant pas assisté au match contre le KV Kortrijk profiteront d’une période de priorité. Ceux étant venus contre le KV Kortrijk auront la possibilité de venir aux prochains matches s’il reste des places après les périodes de priorité.Le système de ticketing online de notre site internet servira de plateforme pour l’enregistrement du match :

 1. Rendez-vous sur le portail ticketing : http://standard.tickethour.be
 2. Connectez-vous.
 3. Cliquez sur le match.
 4. Le plan du stade s’offre à vous.
 5. Vous avez la possibilité de réserver jusqu’à 5 places (maximum légal d’une bulle sociale) dans votre bloc ou dans tout autre bloc du même groupe. Lorsqu’un bloc est complet, vous n’avez plus la possibilité de réserver une place dans ce bloc. Les autres blocs dans le même groupe où il y a encore des places restent accessibles.

Exemple : Arnaud, abonné en B2, a la possibilité de réserver une place en B2. Si le bloc B2 est complet, Arnaud peut réserver une place dans un autre bloc du groupe B en l’occurrence : les blocs Q1 ou R1 ou S1 ou C2.

 • Les supporters ayant plusieurs abonnements à leur nom (sociétés) doivent suivre le système suivant : pour la première place choisie, ajouter le chiffre 1 après les 9 chiffres du Cus, ajouter le chiffre 2 pour la deuxième place…

Exemple : 1234567891 pour la première place, 1234567892 pour la deuxième place.

 • Une fois la réservation enregistrée, vous recevrez un e-mail de confirmation avec vos tickets à imprimer pour le jour du match.

Quelques jours avant votre venue au stade, vous recevrez un second e-mail détaillant toutes les règles sanitaires ainsi que les modalités pratiques d’accessibilité au stade. Des entrées supplémentaires ainsi que des cheminements spécifiques d’accès seront mis en place afin de vous accueillir en toute sécurité. Merci de lire attentivement toutes les informations contenues dans cet e-mail avant votre venue.Les bars resteront fermés mais un service en tribunes sera assuré afin de vous permettre de vous désaltérer grâce au système de paiement Cashless.Le système Cashless reste donc d’application. Les mesures sanitaires nous empêchant d’ouvrir les points de recharge physiques, n’oubliez pas de recharger votre Gold Card au besoin via l’application ou le site internet avant votre venue au stade.Pour les détenteurs d’un parking, celui-ci vous sera accessible.Il est demandé aux abonnés étant rentrés récemment d’une zone rouge telle que déterminée par le Ministère des Affaires Etrangères (https://diplomatie.belgium.be/fr) dans la lutte contre la propagation du COVID-19 de respecter scrupuleusement les règles fixées par les autorités et de ne pas venir au stade en aucun cas. Les abonnés résidant dans une ville ou région belge catégorisée en zone rouge par les autorités gouvernementales sont également strictement interdits d’accès au stade.En raison de l’incertitude concernant la durée de la crise sanitaire, les compensations relatives aux matches pour lesquels le Standard de Liège n’a pas pu donner la possibilité à ses abonnés d’assister, seront définies lorsque la situation sera revenue à la normale. Dès qu’une vision claire sur le nombre de matches impactés par cette crise apparaitra, les discussions avec la Famille des Rouches seront entamées.Malgré la situation exceptionnelle que nous vivons tous, nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver dans l’enfer de Sclessin. Plus que jamais, soyons solidaires. Le Club a besoin de vous !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s